zakres przetwarzania przez Iveco Poland Sp. z o.o. danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem stron internetowych w domenie iveco.com

Udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem wszystkich pól formularza jest dobrowolne.

Wszystkie udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.). W szczególności dokładane są wszelkie starania w celu zapewnienia, iż interes osób udostępniających swoje dane osobowe jest chroniony z najwyższą starannością.

Wszystkie udostępnione przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu udzielenia jak najbardziej rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zagadnienie.

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy w/w Ustawy udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez sieć dystrybucyjną marki IVECO w celach marketingowych i promocyjnych, co może obejmować przesyłanie do Państwa informacji handlowych w formie elektronicznej lub papierowej – jednak jedynie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na takie wykorzystanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

W każdym czasie administratorem danych osobowych, które zostały przez Państwa udostępnione będzie Iveco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa.

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w zbiorze tworzonym przez Iveco Poland Sp. z o.o., w szczególności prawo do:

  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych zawartych w takim zbiorze,

  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane osobowe Państwa dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych osobowych,

  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe Państwa dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

  6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 w/w Ustawy (dot. możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych),

  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

  8. wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

  9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych,

  10. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 w/w Ustawy (dot. możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych).

Zgodnie z przepisem art. 32 ust.5 w/w Ustawy są Państwo uprawnieni do skorzystania z prawa do informacji, o których mowa w pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Ponadto administrator danych zobowiązany jest ustosunkować się do Państwa stanowiska w terminie 30 dni, a na wyraźny wniosek również w formie pisemnej.

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień lub uzyskania jakichkolwiek innych wyjaśnień lub informacji uprzejmie prosimy o kontakt z Iveco Poland Sp. z o.o. w dogodnej dla Państwa formie.